betekenis van het Onze Vader

Wat betekent elke zin van het gebed het Onze Vader?

Onze Vader die in de hemel zijt:
Vanuit den hoge- heeft God een puur verlangen om ons graag te zien, Om dat te bereiken zond hij ons zijn Zoon Jezus die bereid was alle schuld voor ons falen op zich te nemen om ons op die manier zuiver voor God te brengen. Om in een juiste verbondenheid met God te leven, moeten we spijt hebben over wat we fout deden.

Wat wordt bedoeld wanneer we bidden: Geheiligd zij uw naam
Zijn naam is gericht op zijn liefde voor ons. God zei tegen Mozes: “Ik ben die IS. Dat is mijn naam”. Hij bedoelt van ‘de ware God’ kunnen er NIET meerdere zijn.
We kunnen Gods naam gebruiken, maar ook misbruiken, bijvoorbeeld door Hem te verzwijgen.
Dat zou het grootste onrecht zijn wat we God kunnen aandoen. Onrecht voor zijn grenzeloze liefde waarmee Hij naar ons toekomt , voor ons klaar staat met open armen.
Zijn naam is gericht op liefde voor ons.


Uw rijk kome
Zijn rijk komt op voorwaarde dat we bereid zijn om God een plaats te geven in ons leven. Het rijk Gods is ‘wat God aanbelangt’, Zijn wil, Zijn dromen en verlangens voor Zijn schepping. Door God immense goedheid zijn we in staat om naar waarheid te handelen, maar we zijn vrij en kunnen Gods liefde en goedheid aannemen of weigeren.
Met de woorden: “uw rijk kome” kiezen we ervoor om God de leiding van ons leven te geven.

Wat bedoelen we met de bede: Uw wil geschiede op aarde als in de hemel
Waar Gods wil geschiedt, daar is het hemel, waar Gods wil wordt genegeerd, daar is de aarde
Met andere woorden, de hemel is waar er overeenstemming heerst met wat God wil. Wil en waarheid zijn één.
De aarde wordt hemel wanneer er Gods wil gebeurt. Aarde blijft aarde als men Gods wil negeert. Daarom bidden we dat het op aarde wordt zoals in de hemel .
Dat aarde een hemel wordt.
Maar wat is Gods wil?
God heeft ons zijn 10 geboden gegeven. Het zijn woorden van God zelf.
Deze 10 geboden staan allen verweven in de vele teksten van het evangelie.
We moeten ons durven afvragen:
Bemin ik God bovenal?
Doe ik mijn best voor mensen rondom mij?
Durf ik naar mijn gedrag te kijken?
Als we er willen over nadenken, ons concentreren op de waarheid, dan weten we het antwoord . Maar we verdringen het meestal.
Onwaarheid in ons leven verhindert ons het goede te doen.
We kunnen enkel maar blije christenen zijn als we ten volle leven zoals God het wil.

Wanneer we onze eigen wil volgen, worden we weggesleurd van Gods wil.
Mijn voedsel is de wil doen van Hem die mij gezonden heeft, zegt Jezus.
Dat moet het ook voor ons zijn, met onze talenten, in onze specifieke situatie. We moeten vragen aan God om ons daarbij te helpen.
Maar Jezus zei ook, laat de kelk voorbij gaan, met andere woorden, soms is het moeilijk en willen we Jezus niet volgen en Gods wil niet doen.
Onze eigen wil sleurt ons steeds weg van Gods wil.
Maar door bij Jezus te horen, te lezen wat Hij gezegd heeft, tegen hem te praten gedurende onze dag, leren we om Gods wil te doen.

We moeten bidden om kracht van de Heilige Geest. Het is beschikbaar.

 De bede: Geef ons heden ons dagelijks brood heeft twee betekenissen in zich,

het brood dat iedereen nodig heeft om in leven te blijven en het brood dat Gods woord is en dat ons het materiële doet overstijgen. God vraagt ons om daarin zorg te dragen voor elkaar. Al onze materiële noden en zorgen kunnen we overstijgen door Jezus. Jezus is ons voedsel voor elke dag, Hij die onze zonden heeft vergeven door zijn leven te geven. Jezus, de ichtus, de vis, als voedsel voor ieder van ons. Geef ons heden ons dagelijks brood is een vraag om kracht om telkens opnieuw te kiezen om in verbondenheid met Jezus te leven en zo het juiste en het goede te doen, voor onszelf en voor anderen.

De bede en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven:

Omdat Hij van zijn schepselen houdt, vergeeft God ons altijd, maar Zijn vergeving kan alleen werkzaam worden in diegenen die zelf vergeving schenken. De wereld doet ons geloven dat ‘vergiffenis vragen’ en ‘vergiffenis geven’ als een ‘zwakheid’ beschouwd wordt. En als iets fout was, maar men had goede bedoelingen, dan is er helemaal geen reden voor vergiffenis. Dit is niet juist. Het kwade heeft zoveel vormen, de liefde heeft er maar één; Jezus Christus die voor ons gestorven is om onze zonde te vergeven, om ons te genezen van binnen uit. Door Hem zijn wij bevrijd. Door Hem kunnen we terug vrij worden en de anderen vergeven. Christen zijn kan alleen maar wanneer we een zuivere relatie hebben met God. En Christus is daarvoor de weg.

En leidt ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade: Het wil zeggen dat wij willen ophouden U, God, ter verantwoording te roepen voor al wat misloopt in deze wereld, verlos ons van die kwalijke neiging. Ons geloof in God wordt dikwijls beproefd door onze tegenslagen. We beginnen soms aan God te twijfelen. Is het zo dat God voor ons zorgt vragen wij ons af? Wat voor een God is het die zoveel onrechtvaardigheid toelaat zeggen zoveel mensen. We vergeten dat dit ‘aards denken’ is. God heeft zijn zoon gezonden en staat voortdurend dicht bij ons om ons met alles te helpen hier op aarde, elke minuut, elke seconde van ons bestaan dankzij de kracht van de Heilige Geest. Dat heeft Jezus ons beloofd na zijn verrijzen. Ik laat u niet alleen zegt Hij; ik schenk u een pleitbezorger die altijd bij u zal zijn, de Heilige Geest. Omdat Jezus zelf de weg van beproevingen doorstaan heeft kan hij ons helpen wanneer wij beproefd worden. We kunnen ons naar Hem richten. Jezus neemt ons bij de hand en brengt ons naar boven. Verlos ons is een bede tot God om ons niet los te laten, niet te vergeten. God vergeet ons echter niet, nooit, maar wijzelf twijfelen daaraan, we worden zwak en bang en vallen zo gemakkelijker ten prooi aan het wereldlijk denken en de wereldlijke normen.

Wat betekent het wanneer we Amen zeggen

We bedoelen hiermee: Met U ben ik verbonden, aan U ben ik gehecht, door U word ik gevonden, bij U kom ik terecht.

We bidden tot slot
Mijn God naar U willen we blijven zoeken. We weten dat onze intentie om tot U te bidden reeds een antwoord is op uw liefde.
We willen geloven en geraakt worden door U.
We willen kracht vinden in de verbondenheid met U.
We weten dat U ons altijd ter hulp komt als we in U geloven, als we in uw Zoon geloven, als we U een plaats geven in ons leven, de belangrijkste plaats in ons leven.
Wij willen U trouw blijven en ons ogen richten op uw hemel, daar waar uw wil zegeviert. We willen werken aan uw hemel op aarde, U niet vergeten, uw wil doen, aan U gehecht zijn.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest willen we met u verbonden zijn vandaag en alle dagen. Amen